Regulamin akcji „Nagrody za recenzje”

Regulamin akcji „Nagrody za recenzje”

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w akcji „Nagrody za recenzje” („Akcja”).
 2. Organizatorem Akcji jest Baby & Travel Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 17 bud. F1/116, 54-530, Wrocław („Organizator”).
 3. Czas trwania Akcji: od 1.06.2020. r. do 31.12.2020 r. Akcja zostanie przeprowadzona w cyklach miesięcznych („Edycja”).
 4. W Akcji nagradzane są najciekawsze i najbardziej wyczerpujące oraz pomocne opinie użytkowników produktów, przydatne z perspektywy klientów rozważających zakup („Recenzje”) oferowanych w serwisie internetowym www.babyandtravel.pl („Serwis”).
 5. Uczestnikami Akcji mogą być klienci Organizatora zarejestrowani w Serwisie („Uczestnicy”). Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik powinien:
  1. zalogować się na swoje konto klienta w Serwisie lub założyć konto (jeśli nie jest jeszcze użytkownikiem Serwisu);
  2. zaakceptować Regulamin. Wzięcie udziału w konkursie równa się zaakceptowaniu regulaminu.
  3. umieścić Recenzję pod wybranym produktem dostępnym w Serwisie.
 6. Recenzje powinny być oryginalne i autorskie, nie mogą naruszać prawa, praw osób trzecich ani dóbr osobistych. Nie mogą też zawierać treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, nie mogą naruszać prawa do prywatności ani zawierać materiałów chronionych prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 7. Organizator będzie moderował zamieszczane Recenzje sprawdzając, czy spełniają one wymogi określone w pkt 5.
 8. Jeden zalogowany Uczestnik może opublikować recenzje dla dowolnej liczby produktów.
 9. W celu wyłonienia zwycięskich recenzji Organizator powołał komisję oceniającą złożoną z pracowników Organizatora (Komisja Oceniająca).
 10. Spośród wszystkich Recenzji zamieszczonych przez Uczestników w Serwisie w okresie trwania danej Edycji Akcji Komisja Oceniająca wybierze jedną zwycięską recenzję („Zwycięzca”).
 11. Zwycięska recenzja wraz z imieniem autora zostanie opublikowana w Serwisie pod adresem: https://www.babyandtravel.pl/Konkurs-Nagrody-za-Recenzje-cabout-zul-109.html oraz na profilu Organizatora w mediach społecznościowych pod adresem: facebook.com/babyandtravel/ oraz instagram.com/babyandtravel/
 12. Zwycięzca poinformowany zostanie o wygranej mailowo w terminie do 7 dni od momentu zakończenia Edycji Akcji.
 13. Zwycięzca otrzyma nagrodę. W każdej Edycji Akcji do wygrania jest co najmniej jedna nagroda. Informacje o nagrodach do wygrania w danej Edycji Akcji będą zamieszczane w Serwisie pod adresem: https://www.babyandtravel.pl/Konkurs-Nagrody-za-Recenzje-cabout-zul-109.html
 14. Nagrody mają charakter rzeczowy i nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego.
 15. Aby otrzymać nagrodę, Zwycięzca zobowiązany jest przesłać Organizatorowi mailowo, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania powiadomienia o wygranej, następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość) oraz numer telefonu. Niepodanie danych w powyższym terminie, jak również podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych może stanowić przyczynę unieważnienia Edycji Akcji. W takim przypadku procedura wyłonienia Zwycięzcy zostanie powtórzona.
 16. Sposób przekazania nagrody zostanie ustalony ze Zwycięzcą mailowo lub telefonicznie.
 17. Z udziału w Akcji są wyłączeni pracownicy Organizatora oraz uch osoby najbliższe. Przez osoby najbliższe rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
 18. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. Baby&Travel Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 17 bud. F1/116, 54-530, Wrocław. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”):
  1. na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit a RODO), w celu przeprowadzenia i promocji Akcji, w tym: umożliwienia Uczestnikowi udziału w Akcji, wyłonienia Zwycięzców, przekazania nagród, a także publikacji informacji o Zwycięzcach oraz zwycięskich Recenzji w Serwisie oraz w mediach społecznościowych Organizatora i w tym celu mogą być przekazywane administratorom właściwych portali internetowych; zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana;
  2. w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), m.in. określonych w przepisach podatkowych i z zakresu rachunkowości, w tym mogą być przekazywane właściwym organom państwowym na ich żądanie;
  3. w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora polegających na ustalaniu i dochodzeniu roszczeń oraz obronie przed roszczeniami, w tym w razie potrzeby mogą być przekazywane właściwym organom państwowym, w szczególności sądom i komornikom.

Dane mogą być przekazywane również podmiotom wspierającym działalność Organizatora, w szczególności świadczących na jego rzecz usługi prawne, rachunkowe, pocztowe lub z zakresu PR. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, będą one przetwarzane przez okres konieczny do przeprowadzenia Akcji i promocji Akcji, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy. od zakończenia Edycji Akcji, w której Uczestnik wziął udział oraz nie dłużej niż do momentu odwołania zgody.

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego lub w celu realizacji uzasadnionego prawnie interesu, będą one przetwarzane do czasu ustania tego obowiązku lub interesu, w szczególności w przypadku przetwarzania danych w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresów przedawnienia roszczeń określonych we właściwych przepisach.

Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; żądania sprostowania (poprawienia) danych, jeśli są błędne lub nieaktualne; żądania usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa albo w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; żądania ograniczenia przewarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; przeniesienia danych; wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi przeprowadzenia Akcji, w tym powiadomienia Zwycięzców o przyznaniu nagród. Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników Akcji w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

 1. Zamieszczenie Recenzji w Serwisie jest równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem Organizatorowi Akcji, nieograniczonego terytorialnie, zezwolenia na korzystanie z utworu (licencja) w zakresie:
  1. utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu – wytwarzania egzemplarzy utworu bez względu na technikę, ilość i wielkość nakładu;
  2. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadanie drogą przewodową bądź bezprzewodową, odtwarzanie, remitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie wybranym przez siebie, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzanie korekty, dokonywanie skrótów i opracowań, w szczególności tłumaczeń, przeróbek i adaptacji, wykorzystywanie fragmentów;

wraz z prawem do udzielania dalszych zezwoleń na korzystanie z utworu (sublicencja) oraz do udzielania zgody na korzystanie z opracowań przez osoby trzecie.

 1. Reklamacje związane z Akcją powinny być składane w formie pisemnej na adres: Baby & Travel Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 17 bud. F1/116, 54-530, Wrocław, lub w formie elektronicznej na adres sklep@babyandtravel.pl. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 2. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Akcji.

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.89 / 5.00 53 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-06-20
Polecam! Wspaniała obsługa i świetne produkty!
2020-08-03
Szybka wysyłka, miła obsługa. Polecam!
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Close
pixel