Darmowa dostawa od 249,00 PLN

Polityka Prywatności Sklepu internetowego Baby&Travel

Niniejsza Polityka określa podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony prywatności i zasad przetwarzania Państwa danych osobowych (dalej „dane osobowe” lub „Dane”) w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego pod nazwą Baby&Travel prowadzonego w domenie internetowej www.babyandtravel.pl (dalej również „Sklep Internetowy” lub „Sklep Internetowy baby&travel.pl”).
W ramach niniejszej polityki prywatności przekazujemy m.in. wymagane prawem informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu Internetowego.
Operatorem Sklepu Internetowego jest spółka BABY&TRAVEL z siedzibą we Wrocławiu, 54-530 przy ul. Jerzmanowskiej 22, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia, Wydział VI Gospodarczy pod numerem KRS 0000623746, NIP 894 308 03 47, REGON 364 736 182, kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 złotych.
Właściciel Sklepu Internetowego przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności jego użytkowników.


Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? (dalej również „ADO” lub „Administrator danych”)

Baby & Travel sp.  o.o.  (dalej również “Baby&Travel”)
ul. Jerzmanowskiej 22, 54-530 Wrocław
KRS 0000623746, NIP: 894 308 03 47, REGON: 364 736 182


Jak można się z nami kontaktować by uzyskać więcej o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

 • Kontakt osobisty i listowny
  W siedzibie przy ul. Jerzmanowskiej 17F, 54-530 Wrocław (w godzinach pracy spółki)
 • Kontakt telefoniczny
  +48 730 338 037
 • Kontakt e-mail:
  sklep@babyandtravel.pl

Ze względu na fakt, iż nie podlegamy obowiązkowi wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych sprawy związane z ochroną danych osobowych prowadzi w spółce powołany przez nas Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych.
 
Kontakt z Pełnomocnikiem możliwy jest na powyższe dane adresowe.


Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych osobowych?
Jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy?

 • Realizacja zamówień wykonanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego baby&travel.pl lub zamówień zgłoszonych telefonicznie (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO, art. 18 ust. 1 UŚUDE[1]).

W tym celu przetwarzamy następujące niezbędne Państwa Dane:
-       Dane Identyfikacyjne: imię, nazwisko.
-       Dane adresowe: nazwa ulicy, numer budynku / lokalu, kod pocztowy, nazwa miasta, nazwa kraju.
-       Dane kontaktowe: e-mail,
-       Numer NIP (obowiązkowy) w przypadku chęci otrzymania Faktury wystawionej na podmiot gospodarczy

 • Prowadzenie konta klienta w Sklepie Internetowym baby&travel.pl, w przypadku jeżeli klient jest zainteresowany założeniem takiego konta (Art. 6 ust.1 lit. b, art. 18 ust. 1 i 4 UŚUDE).

W tym celu przetwarzamy następujące podane przez Państwa dobrowolnie Dane:
-       Dane Identyfikacyjne: imię, nazwisko.
-       Dane adresowe: nazwa ulicy, numer budynku / lokalu, kod pocztowy, nazwa miasta, nazwa kraju.
-       Dane kontaktowe: e-mail, numer telefonu

 • Numer NIP (obowiązkowy) w przypadku chęci otrzymywania Faktur wystawianych  na podmiot gospodarczy

 • Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych, takich jak wykonanie obowiązków podatkowych i rachunkowych związanych z dokonywanymi transakcjami (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO).

W tym celu przetwarzamy następujące niezbędne Państwa Dane:
-       Dane Identyfikacyjne: imię, nazwisko.
-       Dane adresowe: nazwa ulicy, numer budynku / lokalu, kod pocztowy, nazwa miasta, nazwa kraju.
-       Dane kontaktowe: e-mail, numer telefonu
-       Numer NIP (obowiązkowy) w przypadku chęci otrzymania Faktury wystawionej na podmiot gospodarczy

 • Komunikacja z Klientem w sprawach posprzedażowych związanych z wykonaniem zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b, art. 18 ust. 1 UŚUDE).

W tym celu przetwarzamy następujące niezbędne Państwa Dane:

 • Dane Identyfikacyjne: imię, nazwisko.
 • Dane adresowe: nazwa ulicy, numer budynku / lokalu, kod pocztowy, nazwa miasta, nazwa kraju.
 • Dane kontaktowe: (obowiązkowy) e-mail, numer telefonu (w zakresie zamówień dostarczanych kurierem niezbędne, a w pozostałym dobrowolnie)

Wskazujemy, iż podanie numeru telefon, z wyjątkiem sytuacji w której towar dostarczamy za pośrednictwem kuriera, jest dobrowolne, przy czym znacznie uprości i przyśpieszy kontakt w związku z realizacją zamówień. W przypadku chęci skorzystania z możliwości dostarczenia zamówienia za pośrednictwem kuriera podanie numeru telefonu jest niezbędne w celu skorzystania z tej formy dostawy.

 • Do rozpatrywania reklamacji i roszczeń lub obrony przed roszczeniami w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przetwarzamy następujące Dane:

-       Dane Identyfikacyjne: imię, nazwisko.
-       Dane adresowe: nazwa ulicy, numer budynku / lokalu, kod pocztowy, nazwa miasta, nazwa kraju.
-       Dane kontaktowe: e-mail, numer telefonu.

 • Numer NIP w przypadku zamówień realizowanych na podmiot gospodarczy.

 • W celu reklamy własnych usług i produktów oferowanych w Sklepie Internetowym (art. 6 ust. 1 lit. f, art. 18 ust. 4 UŚUDE).

W tym celu przetwarzamy następujące podane przez Państwa dobrowolnie Dane:
-       Dane Identyfikacyjne: imię, nazwisko.
-       Dane kontaktowe: e-mail

 • Prowadzenie wysyłki Newslettera przez sklep internetowy baby&travel.pl na wskazany Państwa adres e-mail, w przypadku jeżeli złożyli Państwo życzenie otrzymywania wskazanego Newslettera.

W tym celu przetwarzamy następujące podane przez Państwa dobrowolnie Dane:
-       Dane Identyfikacyjne: imię
-       Dane kontaktowe: e-mail


Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

·        Podanie podstawowych danych osobowych (oznaczonych gwiazdką) jest niezbędne do zawarcia umowy i zrealizowania zamówienia, a także jego rozliczenia i wykonania przez Administratora Danych Osobowych obowiązków prawnych związanych z realizacją transakcji.
·        Przekazywanie pozostałych dodatkowych Danych jest dobrowolne, ale brak przekazania niektórych Danych może znacząco utrudnić lub uniemożliwić wykonanie zamówienia (np. brak podania numeru telefonu uniemożliwia wysłanie zamówienia za pośrednictwem kuriera).
. Przekazanie danych osobowych w zakresie reklamy i newslettera jest dobrowolne.


Jak długo Państwa przechowujemy dane osobowe?

 • Do momentu zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych, przy czym nie dłużej niż 7 lat od daty ostatniej transakcji. W zakresie prowadzenia konta Państwa dane osobowe przetwarzamy przez cały okres prowadzenia konta.

Zgłoszenie żądania usunięcia danych nie wyklucza przetwarzania danych na innej podstawie prawnej, gdy jest to niezbędne bez względu na Państwa zgodę lub sprzeciw co do przetwarzania Państwa danych, w tym zwłaszcza z uwagi na ciążące na nas obowiązki prawne.
 
Żądanie usunięcia danych możliwe jest poprzez zgłoszenie bezpośrednio takiego żądania na dane kontaktowe Baby&Travel.
 
Ponadto jako żądanie usunięcia danych osobowych przyjmujemy żądanie likwidacji konta użytkownika w Sklepie Internetowym baby&travel.pl.

 • Przez 5 lat licząc od końca okresu kalendarzowego w związku z obowiązkami wynikającymi z Ustawy o rachunkowości  oraz Ordynacji podatkowej – w zakresie dotyczącym ciążących na nas obowiązków fiskalnych.
 • W zakresie obrony, ustalenia i dochodzenia roszczeń – nie dłużej niż przez okres 7 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego zamówienia. Termin ten związany jest z terminem przedawnienia roszczeń, w przypadku wydłużenia się tych terminów może on ulec odpowiedniemu wydłużeniu.

W zakresie prowadzonych działań marketingowych polegających na przesyłaniu newslettera – 3 lata od daty udzielenia zgody na otrzymywanie newslettera, chyba że dane osobowe przetwarzane będą na innej podstawie.

 • W związku z organizowanymi konkursami i promocjami – przez czas konkursu lub promocji oraz przez okres roku po za ich kończeniu.

Komu i w jakich sytuacjach są przekazywane Państwa dane osobowe?

·        Podmiotom świadczącym Administratorowi Danych Osobowych wsparcie techniczne lub dostawcom usług (telekomunikacyjnych, informatycznych, hostingowych).
·        W zakresie realizacji płatności dokonywanych przez Internet dane osobowe mogą zostać przekazane spółce obsługującej te płatności.


Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych?

·        Prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii.
·        Prawo do sprostowania swoich danych.
·        Prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz usunięcia.
 
Zakres korzystania z prawa do usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych jest ograniczony przepisami prawa.
 
·        Prawo do przenoszenia danych.
 
Zakres prawa do przenoszenia danych może być ograniczony przepisami prawa
 
·        Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
A ponadto:

 • W określonych przypadkach przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych.

Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:
-       przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazł się użytkownik;
-       dane osobowe użytkownika przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym w odniesieniu do profilowania dla tego celu.

 • Prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie w jakim dane te przetwarzane są na tej podstawie.

Wycofanie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Czy Państwa dane są profilowania i poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

Dane naszych Klientów nie są profilowane ani poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


Czy Państwa dane są przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel: 22 531 03 01, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
Infolinia 606 960 000
Elektroniczna skrzynka podawcza /UODO/SkrytkaESP
Więcej informacji na stronie urzędu: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt


Zbieranie i gromadzenie danych

Nasze procedury eksploatacyjne mają na celu określenie warunków gwarantujących prawidłowe działanie serwera i sklepu internetowego www.baby&travel.pl. Wszystkie zapytania realizowane za pomocą protokołu HTTPS, na stronie www.baby&travel.pl są przechowywane w logach systemowych. Umożliwia to prowadzenie analiz wydajności, kontroli bezpieczeństwa oraz późniejszą optymalizację serwisu, ale także poprawne wyświetlanie zawartości. Przechowujemy następujące dane:
 
·        Publiczny adres IP
·        Nazwa użytkownika podawana podczas autoryzacji
·        Czas logowania / Czas połączenia
·        Adres referujący
·        Informacje nt. przeglądarki (rodzaj, wersja, rozdzielczość)
·        Informacje dotyczące ewentualnych błędów
 
Rzeczywisty zestaw uzyskiwanych danych może różnić się w zależności od konfiguracji i sposobu połączenia z serwisem internetowym www.baby&travel.pl

 • Informacje nt. danych zbieranych w logach

czas wywołania skryptu- otwarcia strony, metoda wywołania skryptu, adres skryptu, port połączenia, ip klient, nazwa przeglądarki, referer, kod odpowiedzi skryptu, status skryptu, rozmiar przesłanych danych we/wy, czas odpowiedzi skryptu

 • Podczas rejestracji użytkownika

login, hasło, imię, nazwisko, adres: ulica, nr domu, mieszkania

 • Nie jest prowadzone profilowanie w rozumieniu RODO.

Dane te nie są kojarzone z żadnymi identyfikatorami czy danymi użytkowników strony internetowej www.baby&travel.pl dzięki czemu nie ma możliwości jednoznacznej identyfikacji (wskazania) osoby fizycznej.


Zabezpieczenie transmisji

Wszystkie połączenia ze sklepem internetowym www.babyandtravel.pl są realizowane przy pomocy szyfrowanej wersji protokołu HTTP(S), zabezpieczonej certyfikatem wydanym przez odpowiedni podmiot.


Wykorzystywanie danych

Stanowią one materiał dowodowy podczas audytów oraz służą analizie statystycznej, która umożliwia optymalizację konfiguracji.


Cookies

W sklepie internetowym www.baby&travel.pl stosowane są pliki Cookies. Szczegółowe informacje nt. plików cookies znajdą Państwo tutaj.[1] Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) (zwane „UŚUDE”).

Zaufane Opinie IdoSell
4.86 / 5.00 69 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-05-21
Super!
2022-01-04
Bardzo dobra profesjonalna obsługa.Personel pomocny dla klienta
pixel