Regulamin

 

Słowniczek:

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego BABY&TRAVEL

Usługodawca –  BABY&TRAVEL Sp. z o.o., NIP:  8943080347, REGON: 364736182

Strona Internetowa - www.babyandtravel.pl

Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.babyandtravel.pl, za pośrednictwem którego klient może składać zamówienia

Klient – konsument będący osobą fizyczną, dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Serwis Klienta - serwis znajdujący się na stronie internetowej, za pośrednictwem którego Klient może korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego, określonych w niniejszym Regulaminie

Konto Klienta – indywidualne konto utworzone w wyniku rejestracji Klienta w Serwisie Klienta

Towar – produkty prezentowane w Sklepie

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru

Punkt Odbioru Osobistego – ul. Jerzmanowska 17/F1, 54-530 Wrocław

Kodeks Cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1422);

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin, będący regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę przy użyciu Strony Internetowej lub Serwisu Klienta, a w szczególności:

1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

a) wymagania techniczne niezbędne do składania Zamówień lub korzystania z Serwisu Klienta,

b) zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym

3. warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną lub telefonicznie

4. warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży.

5. tryb postępowania reklamacyjnego

6. zasady płatności oraz dostarczania Towaru do Klienta

 

§ 2

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę

 

1.    Na Stronie Internetowej lub przy użyciu Serwisu Klienta Usługodawca:

a)      Prezentuje Klientom Towar

b)      Udostępnia Serwis Klienta

c)      Zamieszcza informacje dotyczące świadczonych usług

d)      Zamieszcza dane kontaktowe oraz wszelkie dane niezbędne do realizowania płatności

e)      Zamieszcza informacje na temat możliwych sposobów dostawy zamówionych Towarów oraz związanych z tym kosztów

f)      Udostępnia Klientowi: Regulamin, politykę prywatności, wzór odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz przykładową treść reklamacji.

g)      Umożliwia utworzenie Konta Klienta i korzystanie z Konta Klienta

h)      Przyjmuje Zamówienia

2. Rejestracja w Serwisie Klienta oraz utworzenie Konta Klienta umożliwia Klientowi:

a) składanie Zamówień i podejmowanie wszelkich innych czynności ukierunkowanych na zawarcie Umowy Sprzedaży

b) wgląd do historii Zamówień i danych w Koncie Klienta

c) zamieszczanie opinii nt. zamówionych Towarów

3. Rejestracja w Serwisie Klienta, składanie Zamówień oraz podejmowanie wszelkich innych czynności związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę odbywa się są poprzez wypełnienie oraz zatwierdzenie odpowiednich formularzy elektronicznych w Serwisie Klienta, w drodze wymiany wiadomości e-mail lub w inny sposób określony niniejszym Regulaminem.

 

§ 3

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Klienta

 

Do korzystania z Serwisu Klienta niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

Komputera wyposażonego w system operacyjny umożliwiający korzystanie z następujących przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome lub Internet Explorer - minimum w wersji 8.0. . Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę Java Script

 

§ 4

Zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym

 

Zakazane jest dostarczanie Usługodawcy lub prezentowanie z wykorzystaniem bądź za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub w związku z korzystaniem z Serwisu Klienta przez Klienta w jakiejkolwiek formie lub postaci treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

- naruszających kogokolwiek dobra osobiste;

- pozyskanych nielegalnie lub udostępnianych, przetwarzanych lub w jakikolwiek innych sposób wykorzystywanych  z naruszeniem praw osób trzecich

- stanowiących własność intelektualną osób trzecich (w szczególności objętych ochroną prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej) – bez zgody osób uprawnionych z tego tytułu

- takich, których rozpowszechnianie jest zakazane prawem lub może stanowić przestępstwo (w szczególności propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych)

 

§ 5

Warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży oraz składania Zamówień

 

1.      Prezentacja Towaru przez Usługodawcę na Stronie Internetowej nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - informacje o Towarach podane na Stronie Internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

2.     W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient podejmuje kroki opisane w niniejszym Regulaminie, a w szczególności:

a)    Dokonuje wyboru Towaru prezentowanego na Stronie Internetowej Usługodawcy poprzez kliknięcie w pole „dodaj do koszyka”, dostępne przy każdym z Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym

b)    Składa Zamówienie inicjowane poprzez kliknięcie w pole „złóż zamówienie” dostępne w zakładce „koszyk”

c)    W zakładce „twoje dane” dokonuje wyboru następujących opcji:

1.      Zarejestruj się i zamów – wybór tej opcji skutkuje założeniem Konta Klienta w Serwisie Klienta poprzez podanie danych niezbędnych do założenia Konta Klienta

2.      Złóż zamówienie bez rejestracji – wybór tej opcji umożliwia złożenie Zamówienia bez konieczności rejestracji i tym samym zakładania Konta Klienta w Serwisie Klienta.

3.      Loguje się w Serwisie Klienta za pomocą loginu i hasła. Opcja dostępna dla Klientów, którzy dokonali wcześniej rejestracji w Serwisie Klienta

 

3.      Usługodawca potwierdza złożenie przez Klienta Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany w procesie składania Zamówienia, zawierającej następujące informacje:

- numer zamówienia

- datę złożenia zamówienia

- warunki dostawy (sposób dostawy, koszt dostawy oraz miejsce dostawy)

- wybrany rodzaj płatności

- nazwa Towaru

- ilość Towaru

- dane teleadresowe Klienta

- cena Towaru wraz z wysokością podatku VAT

- dane teleadresowe Usługodawcy

 

4.  Klient który ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

5.  Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres info@babyandtravel.pl lub wysyłając pocztą na adres:

 

BABY & TRAVEL Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 22

54-530 Wrocław                                            

 

6.     Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest TUTAJ

7.   Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy.

8.    Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.      Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.  Klient ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

11.  Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.

12.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Usługodawca nie poinformował Klienta o prawie odstąpienia od umowy.

§ 6

Założenie Konta Klienta (Rejestracja). Korzystanie z Konta Klienta.

 

1. Warunkiem korzystania z Serwisu Klienta jest rejestracja Konta Klienta.

2. Rejestracja Konta Klienta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego TUTAJ 

3. Warunkiem ukończenia procesu rejestracji jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie Regulaminu.

4. O ukończeniu procesu rejestracji Konta Klienta, Klient zostaje poinformowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w procesie rejestracji.  

5. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia założenia Konta Klienta dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem a Usługodawcą umowy o korzystanie z Serwisu Klienta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Logowanie się w Serwisie Klienta odbywa się przy użyciu loginu i hasła do Konta Klienta. Loginem jest adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji.

7. Zaleca się chronienie hasła i loginu do Konta Klienta przed dostępem osób niepowołanych.

8. Jeżeli dane Klienta uległy zmianie, Klient powinien zgłosić zmianę tych danych za pośrednictwem Konta Klienta.

9. Klient może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Serwisu Klienta, wypowiadając umowę o korzystanie z Serwisu Klienta poprzez wysłanie Usługodawcy wiadomości email na adres info@babyandtravel.pl z wnioskiem o usunięcie Konta Klienta. Zakończenie korzystania z Serwisu Klienta lub usunięcie Konta Klienta w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym skutkuje rozwiązaniem umowy o korzystanie z Serwisu Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości, iż rozwiązanie umowy o korzystanie z Serwisu Klienta uniemożliwia korzystanie z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Klienta.

 

§ 7

Dostawa Towaru

 

1.      Dostawa zamówionego Towaru następuje w miejscu i czasie określonym w podczas składania Zamówienia.

2.      Przy składaniu Zamówienia Klient dokonuje wyboru warunków dostawy spośród następujących opcji:

a)      Firma kurierska (DPD)

b)      Paczkomat InPost

c)      Odbiór osobisty w Punkcie Odbioru Osobistego

3.      Dostawa przez firmę kurierską odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.

4.      Odbioru osobistego można dokonać po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 16:00.

 

§ 8

Płatności

 

 

1.      Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT)

2.      Klient ma możliwość wybrania następujących form płatności za zamówione Towary z dostawą na terytorium Polski:

a) płatność przy odbiorze. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu Zamówienia

b) przelewem bankowym lub przelewem elektronicznym w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep Internetowy. Realizacja Zamówienia odbywa się po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Usługodawcy

3.      Zwrot należności wpłaconych przez Klienta na konto Usługodawcy następuje maksymalnie w ciągu 14 (czternastu) dni w przypadku:

a) anulowania Zamówienia lub części Zamówienia (wówczas zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją

b) zwrotu Towaru (odstąpienia od umowy) z Zamówienia, które zostało dostarczone Klientowi

c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego Towaru lub wymiany na nowy.

4.     Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 9

Dane osobowe.

 

Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu korzystania z Serwisu Klienta/Konta Klienta/usług świadczonych przez Usługodawcę. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe zbierane są w celach umożliwiających korzystanie przez Klienta z usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym w celach umożliwiających: korzystanie z Serwisu Klienta, składanie Zamówień, zawieranie i realizację Umów Sprzedaży.

 

§ 10

Tryb postępowania reklamacyjnego

 

Reklamacje wnosi się w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej na adres info@babyandtravel.pl.  Przykładowa treść reklamacji znajduje się TUTAJ. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni od daty wniesienia, o czym Klient zostanie poinformowany w formie, w jakiej wniesiono reklamację.

 

§ 11

Zmiana Regulaminu

 

Usługodawca zawiadomi Klienta o zmianie Regulaminu, przesyłając mu zmieniony Regulamin na adres e-mail podany w Koncie Klienta. Zmiana Regulaminu będzie wiążąca dla Klienta od daty określonej w zawiadomieniu, nie krótszej niż 30 dni od daty wysłania w/w zawiadomienia na adres e-mail podany w Koncie Klienta, chyba że przed tą datą Klient dokona wypowiedzenia umowy o korzystanie z Serwisu Klienta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.88 / 5.00 40 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-06-20
Polecam! Wspaniała obsługa i świetne produkty!
2020-08-03
Szybka wysyłka, miła obsługa. Polecam!
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel