Darmowa dostawa od 249,00 PLN

Regulamin

R E G U L A M I N

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.babyandtravel.pl

Słowniczek:

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego BABY&TRAVEL

Usługodawca – BABY&TRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-530) przy ulicy Jerzmanowskiej 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000623746 NIP:8943080347, REGON:364736182

Strona Internetowawww.babyandtravel.pl

Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.babyandtravel.pl, za pośrednictwem którego klient może składać zamówienia

Klient – osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Klienta w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Serwis Klienta - serwis znajdujący się na stronie internetowej, za pośrednictwem którego Klient może korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego, określonych w niniejszym Regulaminie

Konto Klienta – indywidualne konto utworzone w wyniku rejestracji Klienta w Serwisie Klienta

Towar – produkty prezentowane w Sklepie

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru

Punkt Odbioru Osobistego – ul. Jerzmanowska 22/F1, pok. 116 54-530 Wrocław Kodeks Cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Umowa Sprzedaży – umowa dotycząca nabycia Towaru, zawierana pomiędzy Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Klienta, będąca umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta

Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.).

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin, będący regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę przy użyciu Strony Internetowej lub Serwisu Klienta, a w szczególności:

1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

a) wymagania techniczne niezbędne do składania Zamówień lub korzystania z Serwisu Klienta;

b) zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym;

3. warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną lub telefonicznie;

4. warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży;

5. tryb postępowania reklamacyjnego;

6. zasady płatności oraz dostarczania Towaru do Klienta;

§ 2

Zasady korzystania z Serwisu Klienta

1. Klient zobowiązuje się korzystać z Serwisu Klienta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz właściwych przepisach prawa.

2. Zabronione jest wprowadzanie przez Klienta treści bezprawnych do jakiegokolwiek elementu Sklepu lub usługi. W szczególności zabronione jest dodawanie treści mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, sprzecznych z dobrymi obyczajami, wulgarnych, ksenofobicznych, stanowiących groźby lub w jakikolwiek sposób sprzecznych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3. Korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu nie może powodować zakłóceń w jego funkcjonowaniu, w szczególności poprzez dokonywanie nadmiernej ilości zapytań do serwerów Serwisu (DoS).

§ 3

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę

1. Na Stronie Internetowej lub przy użyciu Serwisu Klienta Usługodawca:

a) prezentuje Klientom Towar;

b) udostępnia Serwis Klienta;

c) zamieszcza informacje dotyczące świadczonych usług;

d) zamieszcza dane kontaktowe oraz wszelkie dane niezbędne do realizowania płatności;

e) zamieszcza informacje na temat możliwych sposobów dostawy zamówionych Towarów oraz związanych z tym kosztów;

f) udostępnia Klientowi: regulamin, politykę prywatności, wzór odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz przykładową treść reklamacji;

g) umożliwia utworzenie Konta Klienta i korzystanie z Konta Klienta;

h) przyjmuje Zamówienia;

2. Rejestracja w Serwisie Klienta oraz utworzenie Konta Klienta umożliwia Klientowi:

a) składanie Zamówień i podejmowanie wszelkich innych czynności ukierunkowanych na zawarcie Umowy Sprzedaży;

b) wgląd do historii Zamówień i danych w Koncie Klienta;

c) zamieszczanie opinii nt. zamówionych Towarów;

3. Rejestracja w Serwisie Klienta, składanie Zamówień oraz podejmowanie wszelkich innych czynności związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę odbywa się są poprzez wypełnienie oraz zatwierdzenie odpowiednich formularzy elektronicznych w Serwisie Klienta, w drodze wymiany wiadomości e-mail lub w inny sposób określony niniejszym Regulaminem.

§ 4

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Klienta

Do korzystania z Serwisu Klienta niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

Komputera wyposażonego w system operacyjny umożliwiający korzystanie z następujących przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome lub Internet Explorer - minimum w wersji 8.0. Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę Java Script.

§ 5

Zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym

Zakazane jest dostarczanie Usługodawcy lub prezentowanie z wykorzystaniem bądź za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub w związku z korzystaniem z Serwisu Klienta przez Klienta w jakiejkolwiek formie lub postaci treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

- naruszających kogokolwiek dobra osobiste

- pozyskanych nielegalnie lub udostępnianych, przetwarzanych lub w jakikolwiek innych sposób wykorzystywanych z naruszeniem praw osób trzecich

- stanowiących własność intelektualną osób trzecich (w szczególności objętych ochroną prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej)

- bez zgody osób uprawnionych z tego tytułu

- takich, których rozpowszechnianie jest zakazane prawem lub może stanowić przestępstwo (w szczególności propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych).

§ 6

Warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży oraz składania Zamówień

1. Prezentacja Towaru przez Usługodawcę na Stronie Internetowej nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - informacje o Towarach podane na Stronie Internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient podejmuje kroki opisane w niniejszym Regulaminie, a w szczególności:

a) dokonuje wyboru Towaru prezentowanego na Stronie Internetowej Usługodawcy poprzez kliknięcie w pole „dodaj do koszyka”, dostępne przy każdym z Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym;

b) składa Zamówienie inicjowane poprzez kliknięcie w pole „złóż zamówienie” dostępne w zakładce „koszyk”;

c) w zakładce „twoje dane” dokonuje wyboru następujących opcji:

Zarejestruj się i zamów – wybór tej opcji skutkuje założeniem Konta Klienta w Serwisie Klienta poprzez podanie danych niezbędnych do założenia Konta Klienta

Złóż zamówienie bez rejestracji – wybór tej opcji umożliwia złożenie Zamówienia bez konieczności rejestracji i tym samym zakładania Konta Klienta w Serwisie Klienta

• Loguje się w Serwisie Klienta za pomocą loginu i hasła. Opcja dostępna dla Klientów, którzy dokonali wcześniej rejestracji w Serwisie Klienta.

d) umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą kliknięcia w pole ,,zamawiam z obowiązkiem zapłaty’.

3. Usługodawca potwierdza złożenie przez Klienta Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany w procesie składania Zamówienia, zawierającej następujące informacje:

- numer zamówienia

- datę złożenia zamówienia

- nazwa Towaru

- ilość Towaru

- cena Towaru wraz z wysokością podatku VAT i kosztem dostawy

- dane teleadresowe Usługodawcy.

4. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 30 dni. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

5. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy po zalogowaniu na Konto Klienta, za pośrednictwem Serwisu Klienta lub korzystając z elektronicznego formularza dla Klientów nieposiadających Konta dostępnego TUTAJ.

6. Opcja ODSTĄPIENIE OD UMOWY dostępna jest w zakładce POMOC.

7. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sposób zwrotu płatności określa §9 ust. 4.

8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

10. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 7

Założenie Konta Klienta (Rejestracja). Korzystanie z Konta Klienta

1. Warunkiem korzystania z Serwisu Klienta jest rejestracja Konta Klienta.

2. Rejestracja Konta Klienta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego TUTAJ.

3. Warunkiem ukończenia procesu rejestracji jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie Regulaminu.

4. O ukończeniu procesu rejestracji Konta Klienta, Klient zostaje poinformowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany w procesie rejestracji.

5. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia założenia Konta Klienta dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem a Usługodawcą umowy o korzystanie z Serwisu Klienta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Logowanie się w Serwisie Klienta odbywa się przy użyciu loginu i hasła do Konta Klienta. Loginem jest adres email Klienta podany podczas rejestracji.

7. Zaleca się chronienie hasła i loginu do Konta Klienta przed dostępem osób niepowołanych.

8. Jeżeli dane Klienta uległy zmianie, Klient powinien zgłosić zmianę tych danych za pośrednictwem Konta Klienta.

9. Klient może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Serwisu Klienta, wypowiadając umowę o korzystanie z Serwisu Klienta poprzez wysłanie Usługodawcy wiadomości email na adres sklep@babyandtravel.pl z wnioskiem o usunięcie Konta Klienta. Zakończenie korzystania z Serwisu Klienta lub usunięcie Konta Klienta w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym skutkuje rozwiązaniem umowy o korzystanie z Serwisu Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości, iż rozwiązanie umowy o korzystanie z Serwisu Klienta uniemożliwia korzystanie z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Klienta.

§ 8

Dostawa Towaru

1. Dostawa zamówionego Towaru następuje w miejscu i czasie określonym w podczas składania Zamówienia. Usługodawca zobowiązany jest do wysłania towaru w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni roboczych od dnia dokonania płatności przez Klienta lub złożenia zamówienia z wyborem formy dostawy za pobraniem, chyba że w opisie konkretnego towaru wskazany został dłuższy termin lub Klient zdecyduje się na odbiór osobisty towaru.

2. Przy składaniu Zamówienia Klient dokonuje wyboru warunków dostawy spośród następujących opcji wskazanych przed złożeniem Zamówienia Towaru za pośrednictwem Serwisu. 

3. Dostawa przez firmę kurierską odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.

4. Odbioru osobistego można dokonać po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 16:00.

5. W przypadku nieodebrania przesyłki zawierającej Towar, możliwe jest ponowne nadanie przesyłki. Koszt drugiej przesyłki pokrywa Klient, nawet jeśli pierwsza była darmowa.

§ 9

Płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Klient ma możliwość wybrania następujących form płatności za zamówione Towary z dostawą na terytorium Polski:

a) płatność przy odbiorze. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu Zamówienia;

b) przelewem bankowym lub przelewem elektronicznym w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep Internetowy. Realizacja Zamówienia odbywa się po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Usługodawcy.

3. Zwrot należności wpłaconych przez Klienta na konto Usługodawcy następuje maksymalnie w ciągu 14 (czternastu) dni w przypadku:

a) anulowania Zamówienia lub części Zamówienia (wówczas zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu Towaru (odstąpienia od umowy) z Zamówienia, które zostało dostarczone Klientowi;

c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego Towaru lub wymiany na nowy.

4. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 10

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klientów jest - BABY&TRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-530) przy ulicy Jerzmanowskiej 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000623746. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu korzystania z Serwisu Klienta/Konta Klienta/usług świadczonych przez Usługodawcę. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe zbierane są w celach umożliwiających korzystanie przez Klienta z usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym w celach umożliwiających: korzystanie z Serwisu Klienta, składanie Zamówień, zawieranie i realizację Umów Sprzedaży.

§ 11

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia produktu bez wad.

2. Jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady określone w Kodeksie cywilnym.

3. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest towar używany, Usługodawca ponosi odpowiedzialność przez okres jednego roku od dnia wydania towaru Klientowi będącemu Konsumentem.

4. Realizacja uprawnień z tytułu rękojmi odbywa się w drodze reklamacji złożonej przez Klienta.

5. Reklamacja powinna zostać przesłana przez Klienta w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub w formie korespondencji elektronicznej na adres e-mail reklamacje@babyandtravel.pl.

6. Reklamacja powinna zawierać:

a) informację o okolicznościach dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

b) wybór formy doprowadzenia towaru do zgodności z umową spośród przypadków wymienionych w ust. 3 powyżej lub form przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

c) dane kontaktowe Konsumenta składającego reklamację.

7. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, przekazując odpowiedź na papierze lub innym trwałym nośniku. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na swój koszt. W przypadku, gdy reklamacja jest przez Usługodawcę rozpatrzona pozytywnie, Usługodawca zwraca koszty wysyłki. Jeśli reklamacja nie zostanie uwzględniona, wówczas zwrot kosztów nie przysługuje.

§ 12

Zmiana Regulaminu

Usługodawca z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany organizacyjne po stronie Usługodawcy, zmianę zakresu usług świadczonych przez Usługodawcę, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Usługodawcę na obecnych warunkach. Usługodawca zawiadomi Klienta o zmianie Regulaminu, przesyłając mu zmieniony Regulamin na adres e-mail podany w Koncie Klienta. Zmiana Regulaminu będzie wiążąca dla Klienta od daty określonej w zawiadomieniu, nie krótszej niż 30 dni od daty wysłania w/w zawiadomienia na adres e-mail podany w Koncie Klienta, chyba że przed tą datą Klient dokona wypowiedzenia umowy o korzystanie z Serwisu Klienta.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą.

c) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

2. Informacje o sposobie dostępu do ww. procedur rozpatrywania reklamacji i rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji powstanie rozbieżność pomiędzy stanowiskiem Usługodawcy, a stanowiskiem Klienta, Usługodawca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

a) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo;

b) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§14

Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie treści zawarte w Sklepie, w szczególności utwory słowne, graficzne, dźwiękowe czy audio-wizualne, są przedmiotem praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy lub innym podmiotom. Treści te chronione są przepisami ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a korzystanie z nich w jakimkolwiek zakresie oraz celu wymaga zgody Usługodawcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.85 / 5.00 68 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-05-21
Super!
2022-01-04
Bardzo dobra profesjonalna obsługa.Personel pomocny dla klienta
pixel