Darmowa dostawa od 249,00 PLN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I SERWISU KLIENTA www.babyandtravel.pl

DEFINICJE:
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego BABY&TRAVEL
Usługodawca– BABY&TRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-530) przy ulicy Jerzmanowskiej 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000623746 NIP:8943080347, REGON:364736182, adres e-mail: sklep@babyandtravel.pl, telefon +48 730 338 037 (opłata za połączenie według stawki operatora). Wyłącznym sprzedawcą w ramach Sklepu Internetowego jest Usługodawca (dalej również jako: Sprzedawca). Sprzedawca jest przedsiębiorcą.
Strona Internetowa - www.babyandtravel.pl, na której dostępny jest Sklep Internetowy oraz Serwis Klienta.
Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.babyandtravel.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.
Usługi - usługi dostępne dla Klienta w ramach Strony Internetowej, w szczególności usługi opisane w § 2 Regulaminu, które stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.),
Klient – osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Klienta, będąca Konsumentem, niezależnie od tego czy dokonała rejestracji Konta Klienta.
Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą - Sprzedawcą czynności prawnej (w tym zawarcia umowy o świadczenie usług objętych Regulaminem) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli zawarcie wyżej wymienionych umów jest bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą, ale z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla takiej osoby charakteru zawodowego,
Serwis Klienta - serwis znajdujący się na stronie internetowej, za pośrednictwem którego Klient może korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego, określonych w niniejszym Regulaminie
Konto Klienta – indywidualne konto utworzone w wyniku rejestracji Klienta w Serwisie Klienta
Towar – produkt prezentowany w Sklepie i oferowany do sprzedaży Klientom
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia między Klientem a Sprzedawcą na odległość Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. Złożenie Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
Punkt Odbioru Osobistego – ul. Jerzmanowska 22/F1, pok. 116 54-530 Wrocław Kodeks Cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
Umowa Sprzedaży – umowa dotycząca nabycia Towaru, zawierana pomiędzy Klientem, a Usługodawcą (Sprzedawcą) za pośrednictwem Serwisu Klienta, będąca umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity; Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 z późn. zm.)
Koszyk - formularz w Sklepie Internetowym, zawierający podsumowanie wszystkich wybranych przez Klienta Towarów, które Klient chce objąć Zamówieniem,
Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.).
Dane Osobowe - wprowadzone przez Klienta informacje, zgromadzone przez Usługodawcę w czasie Rejestracji oraz w toku użytkowania Sklepu Internetowego i Serwisu Klienta, stanowiące dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce,

Jeżeli postanowienie Regulaminu nie określa konkretnej formy komunikacji, Klient może kierować swoje pytania lub wnioski do Usługodawcy poprzez komunikację drogą mailową na adres: sklep@babyandtravel.pl. Usługodawca nie udostępnia ogólnego formularza kontaktowego, jednakże pytania dotyczące konkretnego Towaru można kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego dla danego Towaru dostępnego na stronie (karcie) danego Towaru w Sklepie Internetowym,

§ 1
Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin, będący regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę przy użyciu Strony Internetowej lub Serwisu Klienta, a w szczególności:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
  a) wymagania techniczne niezbędne do składania Zamówień lub korzystania z Serwisu Klienta;
  b) zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym;
 3. warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną;
 4. warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży;
 5. tryb postępowania reklamacyjnego;
 6. zasady i tryb wykonania praw konsumenta Klienta będącego stroną umowy z Usługodawcą, w tym prawa odstąpienia od umowy;
 7. zasady płatności oraz dostarczania Towaru do Klienta;

zasady i tryb w jaki sposób możliwe jest wprowadzanie, edytowanie i publikowanie w ramach Sklepu Internetowego, opinii pochodzących od Klientów, którzy nabyli dany Towar.

§ 2
Zasady korzystania z Serwisu Klienta

 1. Klient zobowiązuje się korzystać z Serwisu Klienta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz właściwych przepisach prawa.
 2. Zabronione jest wprowadzanie przez Klienta treści bezprawnych do jakiegokolwiek elementu Sklepu lub usługi. W szczególności zabronione jest dodawanie treści mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, sprzecznych z dobrymi obyczajami, wulgarnych, ksenofobicznych, stanowiących groźby lub w jakikolwiek sposób sprzecznych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu nie może powodować zakłóceń w jego funkcjonowaniu, w szczególności poprzez dokonywanie nadmiernej ilości zapytań do serwerów Serwisu (DoS).
 4. Sklep Internetowy nie stanowi internetowej platformy handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj.: Dz. U. z 2020 poz. 287 z późn. zm.).

W przypadku, gdy Klient narusza zasady korzystania z Serwisu Klienta, Usługodawca ma prawo, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Klienta drogą mailową do zaprzestania naruszeń, zablokować i następnie usunąć Konto Klienta.

§ 3
Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę

 1. Na Stronie Internetowej lub przy użyciu Serwisu Klienta Usługodawca:
  a) prezentuje Klientom Towar;
  b) udostępnia Serwis Klienta;
  c) zamieszcza informacje dotyczące świadczonych usług;
  d) zamieszcza dane kontaktowe oraz wszelkie dane niezbędne do realizowania płatności;
  e) zamieszcza informacje na temat możliwych sposobów dostawy zamówionych Towarów oraz związanych z tym kosztów;
  f) udostępnia Klientowi: regulamin, politykę prywatności, wzór odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz przykładową treść reklamacji;
  g) umożliwia utworzenie Konta Klienta i korzystanie z Konta Klienta;
  h) przyjmuje Zamówienia;
  i) umożliwia zamieszczanie opinii nt. Towarów;
  j) udostępnia na kartach Towarów formularz kontaktowy;
 2. Rejestracja w Serwisie Klienta oraz utworzenie Konta Klienta umożliwia Klientowi:
  a) składanie Zamówień i podejmowanie wszelkich innych czynności ukierunkowanych na zawarcie Umowy Sprzedaży;
  b) wgląd do historii Zamówień i danych w Koncie Klienta;
 3. Rejestracja w Serwisie Klienta, składanie Zamówień oraz podejmowanie wszelkich innych czynności związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę odbywa się są poprzez wypełnienie oraz zatwierdzenie odpowiednich formularzy elektronicznych w Serwisie Klienta, w drodze wymiany wiadomości e-mail lub w inny sposób określony niniejszym Regulaminem.
 4. Możliwość zamieszczenia do opublikowania opinii na temat danego Towaru, jednym ze sposobów określonych w pkt 5 i 6 poniżej, ma każdy Klient, niezależnie od tego, czy posiada Konto Klienta.
 5. Klient, który dokonał zakupu w Sklepie Internetowym może zamieścić opinię do opublikowania korzystając z indywidualnego, dynamicznego linku generowanego i przesyłanego Klientowi przez Sprzedawcę w wiadomości przesyłanej po realizacji Zamówienia. Opinii zamieszczonej na stronie www. wyświetlonej po kliknięciu w link jak w zdaniu powyżej, Sklep Internetowy nada status „Opinii potwierdzonej zakupem”.
 6. Każdy Klient może zamieścić opinię do opublikowania bezpośrednio w karcie danego Towaru w sekcji „Napisz swoją opinię”. Jednakże wyłącznie w przypadku uprzednio zalogowanego Klienta, który posiada Konto Klienta i posiada w historii zrealizowanych Zamówień dany Towar, zamieszczonej do opublikowania opinii Sklep Internetowy nada status „Opinii potwierdzonej zakupem”.
 7. Usługodawca, opierając się na danych z panelu administracyjnego oraz rozwiązaniach technicznych dostarczonych przez dostawcę szablonu Sklepu Internetowego wskazanego w stopce Strony Internetowej wraz z odnośnikiem do jego danych kontaktowych, w celu zapewnienia, aby publikowane opinie pochodziły od Konsumentów, którzy nabyli dany Towar, przed opublikowaniem w Sklepie Internetowym zamieszczonej przez Klienta opinii, dokonuje poprzez panel administracyjny Strony Internetowej, weryfikacji, czy dana opinia została potwierdzona Zamówieniem. W tym celu weryfikuje, jaki status został nadany danej opinii. Sklep Internetowy automatycznie nadaje odpowiedni status: „Opinia potwierdzona zakupem” albo „Opinia niepotwierdzona zakupem” wraz z informacją w przypadku „Opinii potwierdzonej zakupem” o powiązanym z opinią Zamówieniem. Zasady nadawania statusu „Opini potwierdzonej zakupem” określa pkt 5 i 6 powyżej. W pozostałych przypadkach opinii zostanie nadany status „Opinii niepotwierdzonej zakupem”.
  Dla poprawnego działania mechanizmu opisanego w punktach powyżej, niezbędne jest podanie przez Klienta przy zamieszczaniu opinii danych zbieżnych z danymi, które podawał w celu złożenia Zamówienia, tj. Imię oraz adres e-mail.
 8. Usługodawca opierając się na informacji jak w pkt 7 powyżej i na jej podstawie dokonuje ręcznie opublikowania danej opinii, w ten sposób, że staje się ona widoczna dla wszystkich użytkowników Strony Internetowej. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikowania wyłącznie opinii potwierdzonych zrealizowanym Zamówieniem. Przy opiniach pochodzących od Konsumentów, którzy nabyli dany Towar, umieszczona zostanie każdorazowo dodatkowa informacja: "Opinia potwierdzona zakupem".
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy publikacji opinii niezgodnych z zasadami korzystania z Serwisu Klienta, w tym niezgodnych z § 5 Regulaminu, w szczególności zawierających treści mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, wulgarnych, ksenofobicznych, stanowiących groźby lub w jakikolwiek sposób sprzecznych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 4
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Klienta

Do korzystania z Serwisu Klienta niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
Komputera wyposażonego w system operacyjny umożliwiający korzystanie z następujących przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome lub Internet Explorer - minimum w wersji 8.0. Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę Java Script.

§ 5
Zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym

Zakazane jest dostarczanie Usługodawcy lub prezentowanie z wykorzystaniem bądź za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub w związku z korzystaniem z Serwisu Klienta przez Klienta w jakiejkolwiek formie lub postaci treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

 • naruszających kogokolwiek dobra osobiste
 • pozyskanych nielegalnie lub udostępnianych, przetwarzanych lub w jakikolwiek innych sposób wykorzystywanych z naruszeniem praw osób trzecich
 • stanowiących własność intelektualną osób trzecich (w szczególności objętych ochroną prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej)
 • bez zgody osób uprawnionych z tego tytułu
 • takich, których rozpowszechnianie jest zakazane prawem lub może stanowić przestępstwo (w szczególności propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych).

§ 6
Warunki zawierania Umów Sprzedaży oraz składania Zamówień

 1. Prezentacja Towaru przez Usługodawcę na Stronie Internetowej nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - informacje o Towarach podane na Stronie Internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient podejmuje kroki opisane w niniejszym Regulaminie, a w szczególności:
 3. dokonuje wyboru Towaru prezentowanego na Stronie Internetowej Usługodawcy poprzez kliknięcie w pole „dodaj do koszyka”, dostępne przy każdym z Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym;
 4. warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie Regulaminu;
 5. składa Zamówienie inicjowane poprzez kliknięcie w pole „Przejdź dalej” dostępne w zakładce „Koszyk”;
 6. w kolejnym etapie realizacji Zamówienia „Twoje dane” dokonuje wyboru jednej z trzech następujących opcji:
  Zarejestruj się i zamów – wybór tej opcji skutkuje założeniem Konta Klienta w Serwisie Klienta poprzez podanie danych niezbędnych do założenia Konta Klienta
  Zamów bez rejestracji – wybór tej opcji umożliwia złożenie Zamówienia bez konieczności rejestracji i tym samym zakładania Konta Klienta w Serwisie Klienta
  Logowanie w Serwisie Klienta za pomocą loginu i hasła -opcja dostępna dla Klientów, którzy dokonali wcześniej rejestracji w Serwisie Klienta.
 7. w kolejnym etapie realizacji Zamówienia „Dostawa i płatności” dokonuje wyboru formy dostawy i płatności;
 8. umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą kliknięcia na etapie jak w lit. d powyżej w pole „zamawiam i płacę”.
 9. Usługodawca potwierdza złożenie przez Klienta Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany w procesie składania Zamówienia, zawierającej następujące informacje:
 • numer zamówienia
 • datę złożenia zamówienia
 • nazwa Towaru
 • ilość Towaru
 • cena Towaru wraz z wysokością podatku VAT i kosztem dostawy
 • dane teleadresowe Usługodawcy.
  W przypadku Klienta zarejestrowanego, złożone Zamówienie wraz z jego statusem pojawi się w Koncie Klienta: „Twoje konto” w zakładce „Zamówienia – bieżące/zrealizowane”,

§ 7
Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 30 dni. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Do zachowania 30-dniowego terminu odstąpienia, wystarczające jest złożenie przez Kupującego Sprzedawcy (Usługodawcy), jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Zamówienia (lub jego części dotyczącej niektórych Towarów), przed upływem tego terminu. Oświadczenie może być złożone pisemnie i wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną. Oświadczenie o odstąpieniu od Zamówienia lub jego części Konsument może także złożyć z wykorzystaniem wzorca Usługodawcy stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, lub składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
  a) po zalogowaniu na Konto Klienta, za pośrednictwem Serwisu Klienta, lub
  b) korzystając z elektronicznego formularza dla Klientów nieposiadających Konta dostępnego TUTAJ, lub
  c) korzystając z formularza zwrotu dla Klientów, dołączonego do przesyłki z Zamówieniem.
  Jeżeli Konsument skorzysta z wymienionej w pkt a-b możliwości, Usługodawca prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
  Korzystanie z wzorca odstąpienia od umowy udostępnionego przez Usługodawcę nie jest obowiązkowe.
 3. Opcja ZWROTY dostępna jest w zakładce POMOC.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać numer Zamówienia, oraz informację, jakich zamówionych Towarów ono dotyczy – w przypadku braku tej informacji uznaje się, że odstąpienie dotyczyło całego Zamówienia.
 5. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, koszty dostarczenia rzeczy, przy czym Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania (w zależności, od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi wcześniej). Sposób zwrotu płatności określa §11 ust. 4.
 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, tj. przewyższających koszty najtańszej z oferowanych form dostawy.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru związane z odstąpieniem od umowy. Przy czym koszty zwrotu Towaru wskazane są w zakładce TUTAJ na Stronie Internetowej.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów Sprzedaży, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie Usługi, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia Usługi dodatkowej, że po spełnieniu tego świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży, w których Towarem jest rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami.
 14. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych na niematerialnym nośniku, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli spełnianie świadczenia przez Sprzedawcę rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie wyrażenia przez Konsumenta ww. zgody wraz z informacją o utracie prawa do odstąpienia na trwałym nośniku.

§ 8
Założenie Konta Klienta (Rejestracja). Korzystanie z Konta Klienta i usunięcie Konta Klienta w Serwisie

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu Klienta jest rejestracja Konta Klienta.
 2. Rejestracja Konta Klienta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego TUTAJ.
 3. Warunkiem ukończenia procesu rejestracji jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie Regulaminu.
 4. O ukończeniu procesu rejestracji Konta Klienta, Klient zostaje poinformowany poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany w procesie rejestracji.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia założenia Konta Klienta dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem a Usługodawcą umowy o korzystanie z Serwisu Klienta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Logowanie się w Serwisie Klienta odbywa się przy użyciu loginu i hasła do Konta Klienta. Loginem jest adres email Klienta podany podczas rejestracji.
 7. Zaleca się chronienie hasła i loginu do Konta Klienta przed dostępem osób niepowołanych.
 8. Jeżeli dane Klienta uległy zmianie, Klient powinien zgłosić zmianę tych danych za pośrednictwem Konta Klienta.

Klient może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Serwisu Klienta, wypowiadając umowę o korzystanie z Serwisu Klienta poprzez wysłanie Usługodawcy wiadomości e-mail na adres sklep@babyandtravel.pl z wnioskiem o usunięcie Konta Klienta. Zakończenie korzystania z Serwisu Klienta lub usunięcie Konta Klienta w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym skutkuje rozwiązaniem umowy o korzystanie z Serwisu Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości, iż rozwiązanie umowy o korzystanie z Serwisu Klienta uniemożliwia korzystanie z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Klienta lecz nie wyłącza możliwości złożenia w Sklepie Internetowym Zamówienia bez rejestracji

§ 9
Prawo do odstąpienia przez Konsumenta od umowy o świadczenie Usług

 1. Konsument w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (zarejestrowania Konta), ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług poprzez usunięcie Konta, co jest traktowane jako odstąpienie od umowy przez Konsumenta na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), chyba że Konsument wyraźnie oświadczy inaczej. Takie odstąpienie nie wymaga podania przyczyn odstąpienia i nie wiąże się z ponoszeniem przez Konsumenta jakichkolwiek kosztów.
 2. Zgłoszenie usunięcia Konta Klienta możliwe jest poprzez wysłanie Usługodawcy wiadomości e-mail na adres sklep@babyandtravel.pl
 3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 musi zawierać adres e-mail Konsumenta podany przy rejestracji Konta.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia zawierającego dane pozwalające na identyfikację Konta Konsumenta, Konto zostanie usunięte niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie pięciu (5) Dni roboczych. Do chwili usunięcia Konta Konsument jest uprawniony do dalszego korzystania z tego konta.
 5. Składając Zamówienie, Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonania i wykonanie umowy o korzystanie z Serwisu Klienta(o świadczenie usług) przed upływem okresu do odstąpienia wskazanego w pkt. 1 powyżej. W związku z powyższym, po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę w postaci obsługi procesu zawierania umowy sprzedaży, Klient będący Konsumentem traci prawo odstąpienia od umowy o korzystanie z Serwisu Klienta od momentu złożenia przez Klienta Zamówienia, co nie stoi na przeszkodzie zakończeniu przez niego umowy o korzystanie z Serwisu Klienta na zasadach określonych w § 8 pkt 9 Regulaminu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, o której mowa w punktach poprzedzających, umowę tę uważa się za niezawartą.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy o korzystanie z Serwisu Klienta, Usługodawca, od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych w Serwisie Klienta dostarczonych przez Usługodawcę , z wyjątkiem treści, które:
  a) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową w Serwisie Klienta, które stanowiły przedmiot umowy,
  b) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych w Serwisie Klienta dostarczonych przez Usługodawcę,
  c) zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków,
 8. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt. 7 ppkt. a)-c), Usługodawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych Serwisu Klienta dostarczonych przez Usługodawcę.
 9. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub Serwisu Klienta (tj. w ramach Konta Klienta), w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowych w ramach Serwisu Klienta.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy o korzystanie z Serwisu Klienta, Konsument powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej w Serwisie Klienta i udostępniania ich osobom trzecim.

§ 10
Dostawa Towaru

 1. Dostawa zamówionego Towaru następuje w miejscu i czasie określonym w podczas składania Zamówienia. Usługodawca zobowiązany jest do wysłania Towaru w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) Dni roboczych od dnia dokonania płatności przez Klienta lub złożenia Zamówienia z wyborem formy dostawy za pobraniem, chyba że w opisie konkretnego Towaru wskazany został dłuższy termin lub Klient zdecyduje się na odbiór osobisty Towaru z Punktu Odbioru Osobistego.
 2. Przy składaniu Zamówienia Klient dokonuje wyboru warunków dostawy spośród opcji wskazanych przed złożeniem Zamówienia Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Dostawa przez firmę kurierską odbywa się w Dni robocze.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo utrwalania na monitoringu wideo procesu pakowania Zamówienia i przygotowywania Towaru do wysyłki do Klienta.
 5. Odbioru osobistego można dokonać po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym w Dniach roboczych w godz. od 10:00 do 16:00 w Punkcie Odbioru Osobistego, nie wcześniej jednak niż następnego dnia roboczego następującego do złożeniu i opłaceniu Zamówienia.
 6. W przypadku nieodebrania przesyłki zawierającej Towar w terminie odbioru, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie i zwrócić Klientowi należności wpłacone przez Klienta na zasadach określonych w § 11 pkt 3 lit. a poniżej.

§ 11
Ceny i zasady obniżek

 1. Wszystkie ceny prezentowane w ramach Sklepu Internetowego są cenami brutto, tj. są powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT), i wyrażone są w polskich złotych.
 2. Ceny Towarów ustala Sprzedawca.
 3. W przypadku występowania czasowych promocji cenowych, obok promocyjnej ceny Towaru zaprezentowana będzie również cena regularna Towaru (tj. sprzed promocji).
 4. W przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru w ramach Sklepu Internetowego (np. w ramach akcji promocyjnych) obok informacji o obniżonej cenie uwidoczniona jest również informacja o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w Sklepie Internetowym w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidoczniona jest informacja o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. W Sklepie Internetowym nie są oferowane Towary, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności.
 5. Sprzedawcę i Klienta wiąże cena Towaru widniejąca w Sklepie Internetowym w chwili składania Zamówienia przez Klienta. Dotyczy to w szczególności ceny Towaru oraz jego dostępności.
 6. Klient może otrzymać możliwość całkowitego zwolnienia z kosztu dostawy Zamówienia w przypadku przekroczenia minimalnej wartości Zamówienia uprawniającej do całkowitego zwolnienia i wskazanej na Stronie Internetowej TUTAJ. Usługodawca ma prawo zmiany minimalnej kwoty Zamówienia jak wyżej, co każdorazowo zostanie opublikowane pod wskazanym adresem www. Potwierdzenie zwolnienia Klienta z kosztu dostawy jest przekazywane Klientowi przy składaniu Zamówienia w podsumowaniu w Koszyku.
 7. W Sklepie Internetowym nie stosuje się indywidualnego dostosowania ceny Towaru dla Konsumenta w ramach danej transakcji nabycia tego Towaru. Sklepi Internetowy nie zawiera w szczególności narzędzi dostosowujących indywidualnie cenę za Towar dla Konsumenta na podstawie algorytmów bazujących w szczególności na działaniach Konsumenta (w tym także uprzednich) lub w oparciu o jego preferencje (zautomatyzowane podejmowanie decyzji).
 8. Towary dodane do Koszyka, w przypadku braku finalizacji Zamówienia jak w § 6 Regulaminu nie rezerwują stanów magazynowych ani ceny.

§ 12
Płatności

 1. Klient ma możliwość wybrania następujących form płatności za zamówione Towary z dostawą na terytorium Polski:
  a) płatność przy odbiorze. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu Zamówienia;
  b) przelewem bankowym lub przelewem elektronicznym w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep Internetowy. Realizacja Zamówienia odbywa się po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Usługodawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze za Zamówienie, jeżeli Klient nie uiści kwoty do zapłaty przed wydaniem mu Towaru (tj. przewoźnikowi, w przypadku korzystania z firmy kurierskiej lub Sprzedawcy, jeżeli wydanie Towaru odbywa się w Punkcie Odbioru Osobistego), przewoźnik lub Sprzedawca może odmówić Klientowi wydania Towaru i może dokonać jego zwrotu. W takim wypadku Zamówienie traktowane jest, jako anulowane.
 3. Dokumentowanie Zamówienia:
  a) Sprzedawca do każdego Zamówienia wystawia dokument potwierdzający sprzedaż (którym może być faktura albo paragon wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług), który jest wydawany Klientowi wraz z Towarem,b) Klient poprzez akceptację Regulaminu wyraża zgodę na otrzymywanie faktur od Sprzedawcy w formie elektronicznej lub papierowej, w zależności od możliwości technicznych Sprzedawcy,
  c) W przypadku konieczności dokonania korekt wystawionych faktur VAT, będą one przekazywane Klientowi przez Sprzedawcę w drodze wiadomości e-mail, na adres e-mail Klienta podany przy składaniu Zamówienia, W celu wystawienia korekty do faktury, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail: reklamacje@babyandtravel.pl.
 4. Zwrot należności wpłaconych przez Klienta na konto Usługodawcy następuje maksymalnie w ciągu 14 (czternastu) dni w przypadku:
  a) anulowania Zamówienia lub części Zamówienia (wówczas zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  b) zwrotu Towaru (odstąpienia od umowy) z Zamówienia, które zostało dostarczone Klientowi;
  c) uznania reklamacji w ramach której Konsumentowi przysługuje prawo obniżenia ceny za Towar lub prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 5. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 13
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest - BABY&TRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-530) przy ulicy Jerzmanowskiej 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000623746.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu korzystania z Serwisu Klienta/Konta Klienta/Usług świadczonych przez Usługodawcę. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe Klientów w celu wykonania Usług, w tym obsługi Konta Klienta, korzystania z Serwisu przez Klienta, składanie Zamówień, zawieranie i realizację Umów Sprzedaży w tym monitorowania procesu pakowania Towaru i zlecenie dostawy, komunikacji z Klientem, a w przypadku złożenia reklamacji – w celu jej rozpatrzenia. Jeżeli Klient wyrazi stosowną zgodę, jego Dane Osobowe będą przetwarzane także w celu kierowania do Klienta treści marketingowych.
 3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Usługodawcę, w tym o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, są dostępne w Polityce prywatności.

§ 14
Rękojmia konsumencka dotycząca Towaru

 1. W razie braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w niniejszym punkcie. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta, w tym w szczególności Umów Sprzedaży nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. Towar jest zgodny z Umową Sprzedaży (Zamówieniem), jeżeli zgodne z tą umową pozostają w szczególności jego:
  a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji,
  b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował
 3. Ponadto, aby został uznany za zgodny z Umową Sprzedaży, Towar musi:
  a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
 4. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,
 5. przed zawarciem Umowy Sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane, z zachowaniem warunków i formy w jakiej publiczne zapewnienie zostało złożone lub w porównywalny sposób,
 6. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy Sprzedaży;
  c) być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy Sprzedaży i odpowiada opisowi takiej próbki lub wzoru.
 7. Do towarów z elementami cyfrowymi postanowienia § 15 pkt 12 lit. c i d oraz pkt 16 stosuje się odpowiednio.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową Sprzedaży określonych w pkt. 3 oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
  a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta było wynikiem błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.
 10. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzednika prawnego lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub jeżeli domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności z Umową Sprzedaży.
 11. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w punkcie poprzedzającym, jeżeli ów brak podstępnie zataił.
 12. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca odpowiada za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły z Umową Sprzedaży, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową Sprzedaży miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy, niż dwa lata od dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową Sprzedaży wystąpił w tym czasie, jeżeli się w tym czasie ujawnił.
 13. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 14. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.
 15. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z umową sprzedaży, oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.
 16. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, dla którego Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 17. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
 18. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z Umową Sprzedaży, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 19. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 20. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, gdy:
  a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży zgodnie z pkt. 10 powyżej;
  b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową sprzedaży zgodnie z pkt. 12-14 powyżej;
  c) brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży;
  d) brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży, bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt. 9 – 15 powyżej;
  e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 21. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży.
 22. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 23. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotna. Domniemywa się, że niezgodność towaru z Umową Sprzedaży jest istotna.
 24. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową Sprzedaży.
 25. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 26. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 27. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z pkt. 9-23 powyżej.
 28. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 15
Rękojmia konsumencka dotycząca Usług

 1. Usługodawca świadczy Usługi, które stanowią usługę cyfrową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, rozumiane zgodnie z tą ustawą jako usługi pozwalające konsumentowi na:
  a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
  b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
  c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
  Z uwagi na specyfikę świadczonej Usługi, nie jest ona połączona z nabywaniem przez Konsumenta od Usługodawcy towaru z elementami cyfrowymi w rozumieniu ww. ustawy, czyli towaru zawierającego treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączonego w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.
 2. Sprzedawca może również w przypadku dostępności takowej w Sklepie Internetowym, w ramach Zamówienia dostarczyć Konsumentowi treść cyfrową dostarczaną na niematerialnym nośniku.
 3. Do umowy, na mocy której Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz innych świadczeń, przepisy niniejszego § 15 stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień umowy dotyczących treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 4. Postanowień niniejszego § 15 nie stosuje się do umów, na mocy których Konsument nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu poprawy bezpieczeństwa, kompatybilności lub interoperacyjności oprogramowania oferowanego na podstawie otwartej i wolnej licencji.
 5. Usługodawca dostarcza Konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy (rejestracja Konta Klienta i akceptacja przez Konsumenta Regulaminu), z zastrzeżeniem udostępnienia Konsumentowi przez Usługodawcę treści cyfrowych niezbędnych w celu dokonania rejestracji Konta.
 6. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 7. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 8. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.
 9. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
  a) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
  b) Konsument i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.
 10. Ciężar dowodu dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej spoczywa na Usługodawcy.
 11. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy postanowienia pkt. 23 stosuje się odpowiednio.
 12. Postanowień pkt. 4- 10 nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.
 13. Zgodność treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową:
  a) Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
 14. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
 15. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował.
  b) Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
 16. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 17. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:
  i. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,
  ii. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  iii. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
 18. być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 19. być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Usługodawcę przed zawarciem umowy.
  c) Usługodawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:
 20. dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
 21. zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
  d) Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę zgodnie z literą poprzedzającą, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
 22. poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
 23. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.
  e) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w lit. b) lub c) powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w lit. b) lub c) powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
  f) W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.
  g) Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
  h) Do integracji treści cyfrowej lub usługi cyfrowej § 14 pkt 5 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 24. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 25. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową określonego w pkt. 13 powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 26. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 27. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w zakresie uregulowanym w pkt. 12 lit. c) powyżej, który wystąpił w czasie określonym w tym punkcie.
 28. Domniemania określone w pkt 14 i 16 powyżej nie mają zastosowania, jeżeli:
  a) środowisko cyfrowe Konsumenta (rozumiane zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jako sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich) nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
  b) Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 29. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 30. Usługodawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
 31. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
 32. Usługodawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca.
 33. Obniżenie ceny, odstąpienie od umowy:
  a) Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (jeżeli usługa cyfrowa była odpłatna) albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 34. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do pkt. 19 i 20 powyżej;
 35. Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z pkt. 21 powyżej;
 36. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
 37. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego pkt. 18 powyżej;
 38. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  b) Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
  c) Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.
 39. Po odstąpieniu od umowy Usługodawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem treści, o których mowa § 9 pkt 7 Regulaminu
 40. Usługodawca udostępnia Konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w § 9 pkt 7 lit. a-c powyżej.
 41. Usługodawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Usługodawcy.
 42. Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.
 43. Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
 44. Usługodawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 45. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 46. Zmiany w treści cyfrowej lub w usłudze cyfrowej:
  a) Usługodawca może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Usługodawca nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
  b) Wprowadzenie zmiany, o której mowa w lit. a) powyżej, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta.
  c) Usługodawca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie, o której mowa w lit. a) powyżej.
 47. Zmiany a dostęp i korzystanie z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej:
  a) Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt. 30 lit. a) powyżej istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Usługodawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w lit. b) lub c) poniżej.
  b) W przypadku, o którym mowa w lit. a) powyżej, Konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w pkt. 30 lit. a), lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Postanowienia pkt. 23-29 stosuje się odpowiednio.
  c) Postanowienia lit. b) powyżej nie stosuje się, jeżeli Usługodawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.

§ 16
Tryb składania reklamacji z tytułu rękojmi

 1. Realizacja uprawnień z tytułu rękojmi, o których mowa w § 14 i § 15 powyżej, odbywa się w drodze reklamacji złożonej przez Klienta.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana przez Klienta w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy podany w Definicjach powyżej lub w formie korespondencji elektronicznej na adres e-mail reklamacje@babyandtravel.pl.
 3. Reklamacja w celu jej rozpatrzenia, powinna zawierać:
  a) informację o okolicznościach dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  b) wybór formy doprowadzenia towaru do zgodności z umową spośród przypadków wymienionych zgodnie z § 14 pkt 9 i n. oraz § 15 pkt 7 i n. powyżej;
  c) dane kontaktowe Konsumenta składającego reklamację.
 4. Usługodawca/ Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, przekazując odpowiedź na papierze lub innym trwałym nośniku w zależności od formy złożenia reklamacji przez Klienta. Brak ustosunkowania się Usługodawcy/Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca/Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 5. W przypadku Towaru podlegającego wymianie lub naprawie koszt takiej naprawy lub wymiany, w tym koszt odbioru/przesyłki z reklamowanym Towarem w całości obciąża Sprzedawcę, a obowiązkiem Konsumenta jest udostępnienie Sprzedawcy Towaru podlegającego naprawie lub wymianie.

§ 17
Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca jest uprawniony do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:
  i. dostosowanie Regulaminu do przepisów prawa, zaleceń, wytycznych, nakazów lub zakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  ii. dostosowanie Regulaminu do najlepszych praktyk związanych z wykonywaniem Usług i w zakresie ochrony praw Klientów;
  iii. wprowadzenie przez Usługodawcę nowych funkcjonalności Sklepu internetowego lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu;
  iv. zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;
  v. zmiany organizacyjne po stronie Usługodawcy,
  vi. zmiany danych Sprzedawcy/Usługodawcy, w tym firmy, adresu siedziby, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej, adresów URL (odnośników/hiperlinków) zamieszczonych w Regulaminie.
  vii. korekta sformułowań niejasnych lub budzących wątpliwości lub poprawa oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłby w Regulaminie.
 2. Informacja o wszelkich zmianach Regulaminu zostanie opublikowana w Sklepie Internetowym. Dodatkowo, Klientów posiadających Konto Klienta, Usługodawca zawiadomi o zmianie Regulaminu, przesyłając im zmieniony Regulamin na adres e-mail podany w Koncie Klienta.
 3. Zmiana Regulaminu będzie wiążąca dla Klienta od daty określonej w treści Regulaminu, nie wcześniej jednak niż 14 dni od dnia jej ogłoszenia. W sytuacji, gdy Klient posiadający Konto Klienta nie akceptuje zmienionej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta (umowy o korzystanie z Serwisu Klienta). Zmiana Regulaminu nie wpływa na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian.

§ 18
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą.
  c) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 2. Informacje o sposobie dostępu do ww. procedur rozpatrywania reklamacji i rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

W przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji powstanie rozbieżność pomiędzy stanowiskiem Usługodawcy, a stanowiskiem Klienta, Usługodawca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
a) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo;
b) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

§19
Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. Załącznikami są:
  a) Załącznik nr 1: Wzór odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
 4. Wszelkie treści zawarte w Sklepie, w szczególności utwory słowne, graficzne, dźwiękowe czy audio-wizualne, są przedmiotem praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy lub innym podmiotom do korzystania z których uprawniony jest Usługodawca. Treści te chronione są przepisami ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a korzystanie z nich w jakimkolwiek zakresie oraz celu wymaga zgody Usługodawcy.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.01.2023r., zastępując dotychczasowe brzmienie Regulaminu.

Załącznik 1: Regulamin sklepu ważny do 31.12.2022

Zaufane Opinie IdoSell
4.86 / 5.00 69 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-05-21
Super!
2022-01-04
Bardzo dobra profesjonalna obsługa.Personel pomocny dla klienta
pixel